pozytek

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego:

 1.  OWES Centrum KLUCZ (nr wniosku 28_AKSES_2015) tworzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, partner: Grupa Inspro sp. z o.o.;
 2. OWES (nr wniosku 16_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”;
 3. OWES (nr wniosku 35_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 4. OWES Bielsko-Biała (nr wniosku 18_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum; Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Urzędem Miasta Bielsko-Biała.;
 5. OWES (nr wniosku 24_AKSES_2015) Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;
 6. OWES (nr wniosku 36_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Powiatem Wodzisławskim oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój;
 7. OWES MOST (nr wniosku 39_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most” w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S. A. Oddział w Katowicach oraz Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia;
 8. OWES (nr wniosku 68_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Rudzką Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, Vinci&Vinci Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata M. Zychla i P. Vinci oraz Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym;
 9. OWES (nr wniosku 2_AKSES_2015) tworzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi;
 10. OWES Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 19_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
 11. OWES (nr wniosku 45_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP;
 12. OWES ETAP (nr wniosku 8_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

Zaświadczenia o nadaniu akredytacji zostaną przesłane pocztą do powyżej wymienionych OWES w najbliższych dniach.

 

Protokół z głosowania Członków Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym.

W dniach 15-18 stycznia 2016 r. odbyło się głosowanie Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym nad:

– Uchwałą Nr 41 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie zmiany uchwały Nr 1 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

Za przyjęciem Uchwały nr 41 głosowało 17 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 41 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

– Uchwałą Nr 42 w sprawie zmiany załącznika „Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015” do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia  2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej regulaminu  procesu akredytacji OWES – rok 2014/2015.

Za przyjęciem Uchwały nr 42 głosowało 17 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 42 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

– Uchwałą Nr 43 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie powołania grupy roboczej do rozpatrzenia zastrzeżeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wobec stwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnego wyniku procesu akredytacji.

Za przyjęciem Uchwały nr 43 głosowało 16 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 43 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

Wobec powyższego Komitet akredytacyjny dnia 18 stycznia 2016 r. przyjął Uchwały 41, 42 i 43. Przedmiotowe Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie zmiany uchwały Nr 1 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu. POBIERZ

Uchwała Nr 42 w sprawie zmiany załącznika „Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015” do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia  2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej regulaminu  procesu akredytacji OWES – rok 2014/2015. POBIERZ

Uchwała Nr 43 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie powołania grupy roboczej do rozpatrzenia zastrzeżeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wobec stwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnego wyniku procesu akredytacji. POBIERZ

 

Komunikat z posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Spotkaniu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz, który pokreślił wolę dalszej współpracy z Komitetem i potwierdził kontynuację procesu akredytacji jako ważnego elementu zapewnienia wysokiej jakości systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbyło się w ślad za ogłoszeniem Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES.

Na spotkaniu dyskutowano głównie na temat nadzwyczajnych działań, mających na celu złagodzenie skutków trudnej, acz uzasadnionej decyzji o odebraniu statusu akredytowanym OWES.

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze, członkowie Komitetu przedstawili swoje koncepcje i ich uzasadnienie.

Strony zgodziły się co do dalszej współpracy i zadeklarowały współdziałanie w celu rozwiązania bieżących problemów z dotychczas przyznaną akredytacją oraz w ramach opracowywania założeń nowej odsłony procesu akredytacji, jego harmonogramu, kolejnego naboru oraz weryfikacji wniosków.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej będzie współpracowało z Ministerstwem Rozwoju w celu zapewnienia spójności między działaniami podejmowanymi  przez MRPiPS w związku z akredytacją a działaniami dotyczącymi z wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności Ministerstwo Rozwoju będzie informowało Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi o działaniach związanych z procesem akredytacji, mających bezpośredni związek z wdrażaniem RPO.

Intencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju jest zapewnienie dostępności usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jak najwyższej jakości zgodnie z zasadami określonymi w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w Umowie Partnerstwa oraz zapewnienie płynnej realizacji tych działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednocześnie wprowadzone zmiany zapewnią większy dostęp podmiotów ubiegających się o dofinansowanie OWES do środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co w konsekwencji przyczyni się do wyższej jakości projektów, które zostaną wyłonione do dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ma prawo złożyć do Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wniosek o ponowną weryfikację wyniku procesu akredytacji. Przedmiotowe wnioski należy składać w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o utracie akredytacji.

Zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Komitet Akredytacyjny, w terminie 21 dni roboczych od złożenia przedmiotowego wniosku, przygotuje w formie uchwały dla Ministra rekomendację w sprawie ostatecznego wyniku procesu akredytacji.

Informacja w zakresie zmian dotyczących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zostanie ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju.

Wyniki procesu akredytacji OWES.

Na podstawie rekomendacji Komitetu, dnia 10 listopada 2015 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla podmiotów wymienionych w załącznikach. W związku z powyższym, zakończono proces akredytacji OWES we wszystkich województwach.

W załączeniu znajduje się także aktualna lista akredytowanych OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 oraz, pozytywnie kończąc wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej na stronie internetowej