2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.)

1. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów, ich trwałe znakowanie oraz opiekę pooperacyjną minimum 1 dobę w lecznicy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 50.000 zł brutto.
Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

3. Zasady przyznawania dotacji:
a) spełnienie przez Oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu.
b) spełnienie przez Oferenta merytorycznych kryteriów oceny ofert zawartych w
ogłoszeniu.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:
a) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
b) Zadanie może być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.
c) Data zakończenia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.
d) Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert upływa z dniem 3 marca 2016 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
a) kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
1) zdiagnozowanie potrzeb, które zostaną zrealizowane na określonym terenie w wyniku realizacji zadania – do 20 punktów,
2) określenie celów zadania (zgodnych z potrzebami) i sposób ich realizacji dla skutecznego i trwałego ograniczania populacji kotów wolno żyjących na danym terenie – do 15 punktów,
3) określenie działań i sposób ich realizacji dla osiągnięcia zaplanowanych celów (w tym zasady trwałego znakowania zwierząt poddanych zabiegom sterylizacji i kastracji, zasady współpracy z zaangażowanymi w realizację zadania: lecznicami, opiekunami kotów wolno i innymi uczestnikami zadania) – do 20 punktów,
4) opis realizacji zadania w zakresie rzetelności, czytelności i dokładności opisu działań oraz harmonogram – do 5 punktów,

b) kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
1) ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym: doświadczenie organizacji i kadra
przewidziana do realizacji zadania) – do 10 punktów,
2) ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania – do 10 punktów,
3) ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – do 10 punktów,
4) ocena zakładanej efektywność wykorzystania dotacji – do 10 punktów.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 30 marca 2016 roku. Wyniki z podaniem nazwy podmiotu i wysokości przyznanej dotacji ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wydziału Środowiska UM Gdyni, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Środowiska, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

7. Warunki formalne
Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów.
Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone przez podmioty uprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia
udziału w konkursie,
2) przygotowane na obowiązującym formularzu oferty i prawidłowo wypełnione,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników:
a) aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji,
b) statut,
c) sprawozdanie z działalności za 2014 rok,
d) wstępne zgody podmiotów z którymi oferent będzie współpracował,
4) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
5) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Formularz ofertowy można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. 3 Maja 27/31 lub pod adresem internetowym: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkańców/GCOP/305_29913.html
W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego.

8. Udzielone przez miasto Gdynia dotacje na zadanie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt i związane z tym koszty.
W 2014 roku dotacji udzielono:
Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA – 7 000 zł, Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom – 7 000 zł, Fundacji Kotangens – 3 000 zł, Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni) – 28 000 zł.
W 2015 roku dotacji udzielono:
Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA – 22 150 zł, Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom – 7 200 zł, Fundacji Kotangens – 15 650 zł Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni) – 40 000. zł.

9. Informacji udziela:

Barbara Strzelczyńska – Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pok. 515, tel. 58 668-84-82.

10. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

11. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Za: UM Gdynia