2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4106/16/VII/P z dnia 09 lutego 2016 roku ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku.

 
I.   Zamawiający. 
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II.  Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III.  Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 i 32, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

IV.  Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków publicznych przeznaczonych w okresie od 21 marca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku na realizację zadania oraz wysokość środków przekazanych na realizację zadania w 2015 roku.

1.  W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia w okresie od 21 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem, będącego  kontynuacją projektu ogólnopolskiego realizowanego wcześniej w latach 2011-2015, obejmującedziałania związane z:
–  pracą edukacyjno-informacyjną z kibicami prowadzoną przez dwie zatrudnione w tym celu osoby, które kierować będą lokalem programu (własnym bądź wynajętym);
–  prowadzeniem lokalu programu, który będzie miejscem spotkań dla zainteresowanych fanów piłki nożnej oraz będzie prowadzony przy współudziale kibiców. Lokal służyć ma również przeprowadzaniu dyskusji, przygotowywaniu opraw stadionowych, planowaniu i organizacji wyjazdów, organizowaniu spotkań z piłkarzami oraz wszelkim działaniom służącym realizacji celów programu „Kibice Razem”, w szczególności służącym poprawie bezpieczeństwa imprez sportowych, zwalczaniu negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej, wspieraniu kulturalnego kibicowania, wspieraniu pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej;
–  utrzymywaniem kontaktów z instytucjami takimi jak: kluby sportowe, władze miejskie, szkoły, lokalne media, stowarzyszenia, a także zasłużeni dla klubu zawodnicy;
–  pracą medialną polegającą na prowadzeniu strony internetowej, portalu społecznościowego oraz współpracy z przedstawicielami mediów w celu tworzenia pozytywnego wizerunku programu oraz zmiany sposobu postrzegania kibiców sportowych przez społeczeństwo;
–  upowszechnianiem rodzinnego uczestnictwa w sporcie i kibicowaniu;
–  zachęcaniem kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych i innych prospołecznych inicjatyw;
–  reintegracją społeczną poprzez udział w imprezach – działania na rzecz kibiców niepełnosprawnych,
–  udziałem w spotkaniach roboczych osób zatrudnionych przy programie, w ogólnokrajowych i lokalnych konferencjach poświęconych podsumowaniu dotychczasowej działalności, dyskusji nad powstałymi problemami, formułowaniu nowych celów i zadań, a także nawiązywaniu bezpośredniego dialogu z przedstawicielami instytucji centralnych;
–  pozyskiwaniem nowych członków do stowarzyszenia i działalności na rzecz promocji programu;
–  poszukiwaniem nowych źródeł wsparcia finansowego programu, w tym pochodzących od sponsorów.

2.  W ramach niniejszego konkursu przewidziana kwota na wsparcie realizacji zdania  objętego konkursem wynosi łącznie 180.000 zł, w tym :
1) w roku 2016 wynosi 60.000 zł i zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni w dziale 926 rozdział 92605 § 2360
2) w latach 2017 – 2018 wynosi 120.000 zł (w każdym roku po 60.000 zł) zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową dla miasta Gdyni 2016 – 2033  i zostanie zarezerwowana w stosownej wysokości w budżecie miasta Gdyni na dany rok zgodnie z harmonogramem płatności transz dotacji wskazanym w umowie o wsparcie realizacji zadania.

3. Kwota przeznaczona na dotację przyznana zostanie na dofinansowanie jednej oferty.

4. W roku 2015 na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem” przekazana została na podstawie zawartej jednej umowy kwota 60.000 zł.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 02 marca 2016 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.
2.  Oferta, powinna być złożona:
1)   na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b)  oświadczenie oferenta o braku zaległości z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
c)  ramowy plan pracy lokalnego ośrodka „Kibice Razem”  na cały okres realizacji zadania,
d)  w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w lit. a wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
2)   oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
3)   załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez oferenta.

3.  Wzór oferty i załączników można pobrać w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni ul. Olimpijska 5/9, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni: http://www.gdynia.pl/ oraz strony internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: http://www.gdyniasport.pl/
.
VI.  Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1.    Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1)   Kryteria oceny strategicznej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
a)   wymiar i cykliczność planowanych działań (do 20 punktów),
b)   atrakcyjność programowa zadania, w tym w szczególności działania skierowane do dzieci i młodzieży (do 20 punktów),
c)   zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, w tym przewidywana liczba adresatów zadania (do 20 punktów).
2)   Kryteria oceny jakościowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):
a)   ocena zakładanej wykonalności zadania w tym: doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania,  potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, w tym wkład własny finansowy i niefinansowy, ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez Zamawiającego oferentowi w poprzednich latach, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, działania promocyjne projektu (do 10 punktów),
b)  ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu oraz czy rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu mają charakter możliwie stały lub długotrwały (do 10 punktów),
c)   ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych, w tym korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta (do 10 punktów),
d)  ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji, w tym: ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów, ocena kosztorysu w tym stawki jednostkowe, rodzaje kosztów oraz relację pomiędzy kosztami pośrednimi (administracyjnymi oraz wyposażenia i promocji) a kosztami merytorycznymi zadania (do 10 punktów).

2.  Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
3.  Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2016 roku.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparciu zadania publicznego w latach 2016 – 2018. Umowa będzie zawarta z wyłonionym w wyniku konkursu oferentem w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1.   Dotacje nie mogą być udzielone na:
1)  dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2)  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3)  zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)  działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)  udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6)  działalność polityczną lub religijną.

2.  Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.

3.  Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Pliki do pobrania na stronie UM Gdynia

; ;