ngo

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję o unieważnieniu X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym.

Po złożeniu ofert, okazało się, że nie wpłynęła ani jedna oferta na następujące województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie oraz łódzkie, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi założeniami o utworzeniu kompleksowej sieci punktów na terenie całego kraju, w których świadkowie i osoby im najbliższe mogliby uzyskać niezbędną pomoc.

Ponadto, zdecydowana większość złożonych w konkursie ofert w założeniach pokrywała się w sposobie podejścia do realizacji zadań, z działaniami już podejmowanymi przez oferentów w ramach finansowanych także z Funduszu przedsięwzięć na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wystąpienie tożsamych działań w ramach obu konkursów wywołało wątpliwość co do skutecznego zrealizowania celów konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Dysponent Funduszu zdecydował o unieważnieniu konkursu.

Za: NGO