image001

 

Szanowni Państwo,

W ub. tygodniu odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie grupy inicjującej powstanie Partnerstwa Tematycznego w temacie nr 27 („Działania na rzecz tworzenia systemu wsparcia organizacji wrażliwego na ich potrzeby”).

Ustalenia ze spotkania:

  • Chwilowo wstrzymaliśmy się z uszczegóławianiem zapisów strategii działania Partnerstwa, zwłaszcza jeśli chodzi o część związaną z celami i planowanymi działaniami (mam na myśli materiał rozesłany do Państwa na początku stycznia). Ustalono, że w marcu br. (najprawdopodobniej w drugiej połowie) zorganizowane zostanie w Warszawie 1-dniowe seminarium dla organizacji wspierających z zakresu związanego z przyszłymi działaniami Partnerstwa, m.in.: omówienie najnowszych wyników badań KLON/Jawor w kontekście działalności organizacji infrastrukturalnych, potrzeb organizacji w zakresie wsparcia itp.; dyskusja nad kondycją i wizjami rozwoju sektora pozarządowego, jego problemami i potrzebami; kwestia planowania narzędzi i mechanizmów wsparcia III sektora w kontekście zdiagnozowanych potrzeb.

To są na razie ogólne hasła; szczegółowy program i formułę spotkania doprecyzowane zostaną w ciągu najbliższych 2 tygodni.

  • Wnioski i materiały z seminarium będą wykorzystane do zaktualizowania/sformułowania strategii dla Partnerstwa i wytyczenia głównych działań do realizacji.
  • Ustaliliśmy, że już teraz rozpoczynamy przyjmowanie od organizacji deklaracji przystąpienia do Partnerstwa. Przesyłam deklaracja PT 27, regulamin PT 27 oraz wzór porozumienie PT 27. Ten ostatni dokument planujemy podpisać w trakcie marcowego seminarium, a jego sygnatariuszami mogą być wszystkie organizacje, które do tego czasu złożą, lub przywiozą ze sobą do Warszawy wypełnione deklaracje. Tak więc jest w tym momencie co najmniej 1,5 miesiąca na to, żeby podjąć decyzję o przystąpieniu do Partnerstwa (oczywiście później również będzie taka możliwość, Partnerstwo będzie miało formułę otwartą, jednak do czasu seminarium zamkniemy listę organizacji założycielskich).
  • Poniżej zamieszczam kilka zdań o idei naszego Partnerstwa, zaczerpniętych z broszury, którą rozsyłałem Państwu w ub. roku:

Jednym z głównych priorytetów Strategicznej Mapy Drogowej jest silny sektor pozarządowy. Siłę organizacji buduje sprawnie funkcjonujący system wsparcia, ten lokalny oraz ten na szczeblu ogólnopolskim. Centra organizacji pozarządowych, inkubatory, federacje i sieci organizacji, portale i rozwiązania informatyczne wspierające III sektor – to przykłady elementów systemu wzmacniającego działania organizacji.

W jaki sposób tworzyć infrastrukturę wsparcia organizacji odpowiadającą na ich realne potrzeby? Jak współpracować w tym zakresie z samorządem? Jak budować lokalne stabilne systemy wspierania organizacji? To tylko przykładowe pytania przed jakimi stoi tworzone Partnerstwo. Będzie ono stanowić płaszczyznę do merytorycznego współdziałania organizacji pozarządowych z terenu Polski specjalizujących się we wsparciu organizacji pozarządowych.

Zachęcam do składania deklaracji przystąpienia do Partnerstwa; skany wypełnionych deklaracji można przesyłać na mój adres: lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl, a oryginały pocztą na adres Pracowni, lub przywieść je ze sobą na marcowe seminarium do Warszawy.

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2
75-201 Koszalin
tel./fax: 094 340 35 23

Więcej na stronie www.pracowniap.org.pl

; ;