ministerstwosportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016. Oferty należy składać do 22 lutego 2016 r.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie ww. zadania publicznego.

Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) pokrycie kosztów organizacji imprezy określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
4) zakup medali, dyplomów i pucharów;
5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): do 22 lutego 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO