Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski w czwartek, 28 stycznia, uroczyście podpisali porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) z partnerami z województwa pomorskiego.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnych specjalizacji, co jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na wyselekcjonowanej i ograniczonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale innowacyjnym, w których posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej.

Porozumienia zostały podpisane z partnerami czterech obszarów ISP, zidentyfikowanych jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie tj.: ISP 1 –Technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie oraz ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji – środowiska biznesowe i naukowe, zorganizowane w partnerstwa i zainteresowane rozwijaniem określonych specjalizacji, zgłaszały konkretne propozycje w ramach konkursu, a następnie władze regionalne wybrały te o największym potencjale rozwojowym. W bezpośrednią współpracę z partnerami włączone zostały podmioty kluczowe do budowania współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W sumie w proces zaangażowane było ponad 430 podmiotów, m.in. szkoły i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, gminy i związki gmin, szpitale i organizacje pozarządowe, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa – prawie 300 firm. Jest to niezmiernie istotne z uwagi na potrzebę udziału kapitału prywatnego w planowanych przez poszczególne partnerstwa przedsięwzięciach i projektach, ponieważ finansowanie ze źródeł publicznych nie będzie jedynym (ze względu m.in. na wyznaczone progi dofinansowania ze źródeł UE). Udział kapitału prywatnego zagwarantuje nie tylko większą skuteczność i trwałość wdrożonych rozwiązań, ale także uruchomi mechanizmy, które pozwolą na finansowanie rozwoju gospodarczego po 2020 roku, gdy środków strukturalnych nie będzie tak dużo, jak w obecnej perspektywie.

Szerokie konsultacje, pogłębiona debata, wielostronne partnerstwo oraz uzgadnianie kluczowych dla regionu rozstrzygnięć, stają się powoli swoistym znakiem firmowym Pomorza – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Wierzę, że specjalizacje, które wspólnie wybraliśmy staną się za kilka, kilkanaście lat rzeczywistymi lokomotywami zmieniającymi obraz gospodarczy Pomorza, czyli obszarami działalności gospodarczej generującymi wysokie dochody z tytułu sprzedaży innowacyjnych produktów, usług oraz wiedzy.

Na podstawie porozumień toczą się także rozmowy na temat projektów w zakresie infrastruktury badawczej oraz projektów badawczo-rozwojowych (projekty horyzontalne), istotnych dla rozwoju całej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, które będą mogły uzyskać preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020 lub wsparcie w zakresie ubiegania się o finansowanie na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia rozwojowe wpisujące się w obszary ISP będą preferowane przy udzielaniu związanego z nimi wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020. Szacunkowa wielkość wsparcia to około miliard złotych.

Dalszym etapem stymulowania innowacyjnych pomysłów o wysokim potencjale wdrożeniowym będą Rady Inteligentnych Specjalizacji reprezentujące partnerstwo, powołane przez sygnatariuszy porozumienia i będą składać się z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora nauki, jak również instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów. Do kompetencji Rady będzie należało m.in. uchwalanie wniosku o rewizję porozumienia z inicjatywy partnerstwa, w tym przedkładanie województwu wniosku o włączenie do jego treści przedsięwzięć horyzontalnych, nad których przygotowaniem obecnie trwają prace.

Chcemy być regionem, który specjalizuje się w dziedzinach, w których ma najlepsze predyspozycje do rozwoju i konkurowania na arenie międzynarodowej. Musimy się nauczyć łączyć różne nasze zasoby i atuty, aby wytwarzać nowe usługi i nowe produkty –mówił marszałek Mieczysław Struk. – Musimy jeszcze sprawniej odnajdywać niezagospodarowane nisze technologiczne, które  pomorskie przedsiębiorstwa mogłyby we współpracy z uczelniami wypełnić. Na tym przede wszystkim polega innowacyjność.

mini isp.JPG

Informacje poświecone ISP dostępne są na stronie: www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu.

Za: pomorskie.eu