2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni

 na mocy Zarządzenia Nr 4029/16/VII/R z dnia 26.01.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.   

 Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 47 093,00 PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i  GCOP w Gdyni.

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2018 r.

 Termin składania ofert ustala się do dnia 19.02.2016  r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

Za: UM Gdnia

; ;