logo-Gdynia-pozarządowa-kopia2

21 stycznia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

W spotkaniu udział wzięło 11 członków Rady.

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych zgodnie z porządkiem obrad Rada przystąpiła do omawiania kolejnych uwag i postulatów, które zostały zebrane podczas spotkań tematycznych w ramach Gdyńskiego Forum Pozarządowego.
  1. Potwierdzono przekazanie, zgodnie z ustaleniem z poprzedniego posiedzenia Rady, postulatów związanych ze sportem Gdyńskiej Radzie ds. sportu;
  1. Potwierdzono przekazanie postulatu utworzenia Rady ds. rodziny – Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Gdyni ds. rodziny;
  1. W nawiązaniu do postulatów związanych z zadaniami realizowanymi przez Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych postanowiono dokonać oceny realizacji tych zadań po upływie roku ich realizacji – podsumowanie tej oceny zaplanowano wstępnie na wrzesień 2016;
  1. Postanowiono przekazać Gdyńskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych propozycję aktywniejszego włączenia się w proces poprawy jakości wniosków realizacji zadań publicznych składnych przez gdyńskie organizacje pozarządowe oraz zwiększenie udziału środków zewnętrznych przy realizacji tych zadań. m.in. poprzez zwiększenie intensywności szkoleń;
  1. Postanowiono przekazać Gdyńskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych propozycję aktywniejszego włączenia się w proces promocji i integracji organizacji poprzez rozważenie propozycji utworzenia grupy tematycznej na portalu społecznościowym;
  1. Postanowiono rozszerzyć zakres zadań zespołu roboczego powołanego do ewaluacji Karty Oceny Oferty o całość zagadnień związanych ze współpracą finansową miasta z organizacjami pozarządowymi;
  1. Postanowiono podjąć działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności działań Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego m.in poprzez okazjonalne informowanie o działaniach w biuletynie informacyjnym  „Ratusz” oraz poprzez portal społecznościowy za pośrednictwem GCOP.
  1. Postanowiono nie zajmować się postulatami związanymi ze zwiększeniem stopnia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi czy innymi oddolnymi działaniami sektora pozarządowego, a postulaty te winny być ewentualnie analizowane przez Gdyńską Radę Organizacji Pozarządowych.
  1. Ustalono termin kolejnego spotkania na 17 marca 2016 roku. 

Za: UM Gdynia