gdańsk_pomorskieeu_logo

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, albo w siedzibie Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki i Promocji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA:

Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.  Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu.

Termin składania ofert upływa we wtorek, dnia 19 lutego 2016 roku, o godzinie 15:45.

Do pobrania:

Za: pomorskie.eu