logo_pl

W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-2020 zaplanowano 960 konkursów.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-2020 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych.

Z szacunków resortu wynika, że łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych, a 30,9 mld zł w programach regionalnych.

Regionalne Programy Operacyjne
Samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł.

Program Polska Wschodnia
W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów o wartości 1,7 mld zł.

Program Infrastruktura i Środowisko
W 2016 r. planowane jest uruchomienie 26 naborów. Całkowity budżet wszystkich zaplanowanych na ten rok konkursów wyniesie ok. 11,25 mld złotych.

Przewidywane są konkursy w sektorach transportu (m.in. dla projektów dotyczących rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji mających na celu unowocześnienie taboru kolejowego), energetyki (m.in. dla projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji), środowiska (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi) i kultury.

Jeszcze w grudniu w ramach nowego POIiŚ ruszyły trzy duże nabory wniosków w konkursach dla samorządów. Chodzi o działania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, poprawy jakości środowiska miejskiego oraz gospodarki odpadami komunalnymi. W puli jest 5,2 mld zł. (Więcej: W puli działań na rzecz środowiska jest ponad 5 mld zł)

Program Inteligentny Rozwój
W 2016 r. planowane jest uruchomienie 23 konkursów. Ich całkowity budżet wyniesie 6,2 mld zł. Dodając do tego nabory ciągłe, które rozpoczęły się w tym roku i będą trwały w kolejnym, to łączna kwota zaangażowana na konkursy wynosi 7,9 mld zł.

Program Wiedza Edukacja Rozwoju
W POWER zaplanowano 63 konkursy na kwotę blisko 2 mld zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Na ten cel przeznaczone zostanie 200 mln zł.

Przez cały rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu „Gwarancji dla młodzieży”. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224,6 mln zł.

Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy – głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Program Polska Cyfrowa
W 2016 roku w POPC zaplanowano siedem konkursów na kwotę 4,24 mld zł.

Największa alokacja (3 mld zł) zostanie przeznaczona na konkurs, w którym dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, eliminujące terytorialne różnice w tym zakresie. Nabór ogłoszony będzie w czwartym kwartale.

„Po pierwsze efektywność”

W piątek 15 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce pierwsze, nieformalne posiedzenie zespołu, którego celem ma być zwiększenie efektywności i przyspieszenie realizacji programów finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Zespół złożony będzie z przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym.

„Z nową perspektywą finansową wiążą się nowe uwarunkowania prawne, nowe cele i wyzwania, określone w dokumentach europejskich oraz identyfikowane i definiowane na poziomie państw członkowskich” – podkreślono w komunikacie resortu rozwoju.

Jak dodano, w najbliższych latach zarówno krajowe, jak i regionalne programy operacyjne będą istotnym narzędziem realizacji celów rozwojowych.

Dlatego, w ocenie wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, kluczowa jest efektywność. „Oznacza to nie tylko terminowe i pełne wykorzystanie dostępnych środków, ale przede wszystkim zainwestowanie ich w sposób dający podstawę do trwałego, długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” – zaznaczył Kwieciński.

W oparciu o diagnozę aktualnego stanu wdrażania nowej puli funduszy, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020. Po uwzględnieniu wypracowanych przez zespół uwag i wniosków dokument ma być skierowany pod obrady rządu.

Więcej informacji o spotkaniu: Ministerstwo Rozwoju

Za: NGO