logo

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych. Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. Wymagany wkład własny to 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Dotacja zostanie udzielona na sprzęt i materiały oraz prace związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, posiadanych przez wspomniane organizacje. Obejmie w szczególności sprzęt komputerowy, materiały takie jak: pudła, teczki czy regały, wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceni m.in. wartość historyczną zgromadzonego zasobu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

Podmiot, który uzyska dotację, będzie zobowiązany do przekazania materiałów do państwowego zasobu archiwalnego w przypadku zakończenia swojej działalności.

Oferty można składać do końca lutego 2016 r.

Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków oraz sposobie i kryteriach ich oceny znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych 2016” oraz na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl w zakładce „Współpraca, projekty, dotacje”.

Za: NGO

; ;