0x0

Od 18 lutego do 10 marca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego można składać wnioski w konkursie na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Na ten cel samorząd województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przeznaczył 69 mln zł.

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:
Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, oferujące kompleksowe wsparcie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osobom z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30. roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu.

Główne założenia:
a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty,
 • pomoc prawną;

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji;
c) wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
 • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Konkurs skierowany jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 • związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • IOB,
 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • instytucji rynku pracy,
 • izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców,
 • przedsiębiorców,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Więcej informacji o konkursie:
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-5-7-nowe-mikroprzedsiebiorstwa

; ;