logo_pl4

Posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej odbyło się 12 stycznia 2016 r. Spotkaniu przewodniczył sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz, który pokreślił wolę dalszej współpracy z Komitetem i potwierdził kontynuację procesu akredytacji jako ważnego elementu zapewnienia wysokiej jakości systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbyło się w ślad za ogłoszeniem Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES.

Na spotkaniu dyskutowano głównie na temat nadzwyczajnych działań, mających na celu złagodzenie skutków trudnej, acz uzasadnionej decyzji o odebraniu statusu akredytowanym OWES.

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze, członkowie Komitetu przedstawili swoje koncepcje i ich uzasadnienie.

Strony zgodziły się co do dalszej współpracy i zadeklarowały współdziałanie w celu rozwiązania bieżących problemów z dotychczas przyznaną akredytacją oraz w ramach opracowywania założeń nowej odsłony procesu akredytacji, jego harmonogramu, kolejnego naboru oraz weryfikacji wniosków.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej będzie współpracowało z Ministerstwem Rozwoju w celu zapewnienia spójności między działaniami podejmowanymi  przez MRPiPS w związku z akredytacją a działaniami dotyczącymi z wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności Ministerstwo Rozwoju będzie informowało Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi o działaniach związanych z procesem akredytacji, mających bezpośredni związek z wdrażaniem RPO.

Intencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju jest zapewnienie dostępności usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jak najwyższej jakości zgodnie z zasadami określonymi w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w Umowie Partnerstwa oraz zapewnienie płynnej realizacji tych działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednocześnie wprowadzone zmiany zapewnią większy dostęp podmiotów ubiegających się o dofinansowanie OWES do środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co w konsekwencji przyczyni się do wyższej jakości projektów, które zostaną wyłonione do dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ma prawo złożyć do Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wniosek o ponowną weryfikację wyniku procesu akredytacji. Przedmiotowe wnioski należy składać w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o utracie akredytacji.

Zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Komitet Akredytacyjny, w terminie 21 dni roboczych od złożenia przedmiotowego wniosku, przygotuje w formie uchwały dla Ministra rekomendację w sprawie ostatecznego wyniku procesu akredytacji.

Informacja w zakresie zmian dotyczących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zostanie ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju.

Za: MRPiPS