ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r.

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczy w 2016 r. kwotę 730 000 zł /słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych/, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, w ramach części 25 budżetu państwa.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Kwota planowana na realizację zadania publicznego w latach następnych uzależniona będzie od ostatecznych kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa na dany rok budżetowy.

Konstrukcja finansowa zadania publicznego wymagała będzie wkładu własnego podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu ofert, w wysokości co najmniej 10% kwoty dotacji MSiT w danym roku.

Zadanie publiczne przewidziane do realizacji

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

  1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
  2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
  3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
  4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.

Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa, z dopiskiem „Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej” (liczy się wpływu oferty do MSiT).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO