zdjecia_n_03_marzec_subregion_MIR

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie dotacji „Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020”. Konkurs skierowany jest do partnerów działających w Komitetach Monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS, którzy zainteresowani są utworzeniem sieci współpracy na rzecz funduszu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych sieci współpracy, które poprzez zaangażowanie partnerów w procesy wpływające na wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmocnią efektywność i skuteczność interwencji realizowanych z udziałem EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Dokumenty:

Partnerów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do składania fiszek projektowych w terminie do 29 stycznia 2016 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej:partnerzy@mr.gov.pl.

Za: NGO