rotator-program-maluch-2016-vC

MALUCH to program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tegoroczną edycję przeznaczyło 151 mln zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu 2 oraz 1 lutego w przypadku modułu 1 i 3.

Kto może otrzymać dotację?

Program Maluch 2016 podzielony jest na trzy moduły, które skierowane są:

Moduł 1: do gmin

Moduł 2:

– do gmin, które w latach 2011-2015 utworzyły miejsca opieki przy pomocy programu „MALUCH”

– do podmiotów niegminnych: osób fizycznych, prawnych, a także jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Moduł 3: do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów.

Na co można ją otrzymać?

Moduł 1  – dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi.

Moduł 2 – środki z tego modułu są przeznaczone na utrzymanie już istniejących miejsc opieki. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez podmioty prywatne jest pomniejszenie o przyznaną dotację kwoty opłaty ponoszonej przez rodziców.

Moduł 3  – środki z tej części są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni.

Jak złożyć wniosek?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski dostępne są tutaj.

Formularz należy złożyć zarówno w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Jeżeli oferta będzie składana z wykorzystaniem profilu zaufanego na ePUAP, to będzie traktowana jako złożona w formie elektronicznej jak i papierowej.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2016” do właściwego urzędu wojewódzkiego (znajdującego się na terenie, na którym prowadzona jest lub będzie instytucja opieki) lub złożyć go osobiście.

Więcej informacji na stronie internetowej