logo_kolor_pelna_nazwa_pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs nr POIiS/2.4.5/2/2015 w ramach:

 • Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
 • Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
 • Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Kto może składać wnioski?

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (forma prawna – kod 401);
 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna – kod 401);
 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna – kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
 • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna – kod 428; kod 165);
 • uczelnie (forma prawna – kod 044);
 • pozarządowe organizacje ekologiczne – POE (forma prawna – kod 148; kod 155)
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna – kod 428);
 • urzędy morskie (forma prawna – kod 401).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.
 • Projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 875 000,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Za: NGO