0x0

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30 listopada 2015 roku do 29 stycznia 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 29 lipca 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek. Organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:
– organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie ww. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w szczególności z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, m.in. w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów,
– realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
– indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, w szczególności dla uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji,
– zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym, w tym z uwzględnieniem działań towarzyszących w postaci prowadzenia psychoedukacji opiekunów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym,
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów (w szczególności nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć), prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt. 1), obejmujące m.in.:
– kursy i szkolenia doskonalące,
– studia podyplomowe,
– sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami,
3. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. 1), obejmujące m.in.:
– zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
– wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
– doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń wyłącznie
w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. 1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych  projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 207 544 400,00 PLN.