img_1

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowegoWzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Preferowane będą inicjatywy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Koszt realizacji inicjatywy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Wybrane inicjatywy zostaną dofinansowane pod warunkiem uzyskania dotacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura Stowarzyszenia Integracja i Rozwój: ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce do15.01.2016 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

Więcej informacji na stronie www.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 386 66 27 wew. 21

Za: NGO