_logo_iis

Wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził 21 grudnia 2015 r. zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2). Od 22 grudnia obowiązuje harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok.

Nowa wersja SzOOP zawiera następujące zmiany:

Uzupełniono załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego o nowo zidentyfikowane projekty w ramach sektora:

  • Energetyki:
    • w poddziałaniu 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, oraz
    • w działaniu 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • Transportu
    • w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto zaktualizowano wartości dofinansowania dla projektów w działaniu 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo w dokumencie głównym uaktualniono nazwy ministerstw zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami Rady Ministrów.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2)

; ;