ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.

Celem zadania publicznego jest:

Wyłonienie najlepszych projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców oraz ludności lokalnej w Jordanii, Libanie oraz Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu w 2016 r.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: Zdrowie i żywienie, edukacja i opieka społeczna;

Liban: Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna;

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna, sektor wody, sanitariatów i higieny.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych:www.msz.gov.pl/, www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Za: NGO ; ;