Herb_Gdyni

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych.

Z dniem 08 grudnia 2015r. Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 3803/15/VII/O ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych, w szczególności:
● zadania edukacyjne z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ,
● zadania promujące walkę z nadwagą,
● zadania promujące tolerancję w stosunku do ludzi otyłych,
i terminem realizacji od 01 lutego 2016r.  do 30 lipca 2017 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa 29 grudnia 2015r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).

Dotacje nie mogą być udzielone na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów ubiegających się o dotację, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną, działalność sportową oraz działalność świetlic socjoterapeutycznych.

Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 70 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zobowiązania wynikłe z ogłoszonego konkursu zostały zaplanowane w rezerwie celowej planu budżetu Miasta Gdyni na rok 2016 w kwocie 45.000 zł brutto w dziale 758, rozdziale 75818, par. 4810 oraz zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2017 w kwocie 25.000 zł brutto.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przygotowane na obowiązującym formularzu – zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r. Nr 6, poz. 25), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć:
● sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2014 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu),
● aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
● statut organizacji pozarządowej,
● ankietę gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
● wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.

Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

Kryteria oceny strategicznej ofert:   
1. dostosowanie metod i form realizacji działań do potrzeb beneficjentów od 0 do 30 pkt.
2. innowacyjność metod stosowanych przy realizacji zadania od 0- do 10 pkt.
3. liczebność grupy docelowej od 0 do 20 pkt.

Kryteria oceny jakościowej ofert:
1. ocena wykonalności zadania tj. kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
2. ocena trwałości/ciągłości rezultatów realizacji zadania,
3. ocena adekwatności działań względem potrzeb lokalnych,
4. ocena efektywności wykorzystania dotacji.
Za jedno kryterium oceny jakościowej organizacja może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

W 2015 roku Gmina Gdynia realizowała zadanie z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania i przekazała na ten cel kwotę: 45.000 zł brutto.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 stycznia 2016 r.
 
Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24  (tel. 058 668-84-60), pok. 602 w godz. 8.00-16.00.

Za: UM Gdynia