images

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Źródło pomocy finansowej

Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu

  1. Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
  2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.

Cele udzielanej pomocy

  1. podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
  2. pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
  3. rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.

Czas składania wniosków

09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).

Wyniki konkursu

Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.

Przystąpienie do konkursu

  1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”);
  2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
  3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Za: NGO