ngo

W wakacje uchwalono nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. standardy działania placówek pomagających bezdomnym. Noclegownie i schroniska prowadzą w Polsce głównie organizacje pozarządowe. To one czekają teraz na rozporządzenie, które szczegółowo opisze wymagania. Założenia nowelizacji uwzględnił już nowy ministerialny „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”.

Program udostępniono na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 4 grudnia 2015 r. W informacji resortu przeczytamy, że zmiana programu to wynik rekomendacji zawartych w Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności (który opracowano w projekcie systemowym 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”) oraz postulatów przedstawionych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Wiecej na stronie internetowej