header_title_ministerstwo_pl

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”. Oferty należy składać do 30 grudnia 2015 r.

Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2016 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

 1. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;
 2. aktywizację międzynarodowej debaty publicznej w obrębie priorytetów wskazanych w par. 2 ust. 3 regulaminu konkursu;
 3. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
 4. zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;
 5. wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
 6. wzmocnienie rozpoznawalności marki Polska w oparciu o założenia dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”; dokument ten stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Projekty zgłoszone w konkursie realizując cele określone w pkt. 1 powinny odnosić się do następujących priorytetów MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2016 r.:

 1. promocja wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
 2. promocja międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
 3. promocja przemysłów kreatywnych;
 4. promocja rozwoju polskich miast;
 5. promocja nauki języka polskiego.
 6. promocja polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy w aspekcie 1050. rocznicy Chrztu Polski i w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości i ukształtowanego na przestrzeni wieków na tej podstawie systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

3 900.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) PLN.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust.1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 30.12.2015 r. o godz. 16.15(decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO