UOKiK-logo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty można składać do 10 grudnia 2015 r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej ; ;