cpe_logo_medium

Nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 w ramach osi I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe rozpocznie się 23 listopada 2015 r. i potrwa do 15 stycznia 2016 r. Dofinansowanie można otrzymać na działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Kto może składać wnioski?
Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Finanse – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 mln euro.

W ramach I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe w przypadku projektów planujących inwestycje w infrastrukturę, muszą być spełnione poniższe warunki:
1) ze środków EFRR może być finansowana wyłącznie mała infrastruktura kulturowa i turystyczna
2) maksymalna wartość projektu związanego z inwestycją w małą infrastrukturę wynosi 5 mln euro
3) maksymalna wartość całego projektu, polegającego na inwestycji w infrastrukturę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mln euro
4) jeżeli celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (art. 5.6.c) rozporządzenia EFRR) lub zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych/ kulturowych bądź rozwój atrakcji turystycznych/ kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporządzenia EFRR).

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Miejsce składania wniosków:
Wspólny Sekretariat
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4, 50-126 Wrocław

Regionalny Punkt Kontaktowy
Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Niemcy

Sposób składania wniosków
Złożenie wniosków w WS lub w RPK.]

Wiecej szczegółów na stronie internetowej