logo_pfe
Od 26.11.2015 r. do  14.12.2015 r. planowany jest nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15.
Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na 30 czerwiec 2016r.

Wnioski będzie można składać w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

(sekretariat-pokój nr 33)

Kto może skladac wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organizacje pozarządowe definiowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszy Europejskich