ngoMinister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”. Oferty można składać do 8 grudnia 2015 r.

Celem zadania publicznego jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2016″, odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. W wyniku otwartego konkursu zostaną wyłonione najlepsze projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

27 000 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

4. Termin i sposób składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2016“

(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl) lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 8 grudnia 2015 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych:www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 23 marca 2016 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym w ramach polskiej pomocy rozwojowej („Polska pomoc rozwojowa 2015”, „Polska pomoc rozwojowa 2014”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 23 091 573 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote).

W roku poprzednim w ramach polskiej pomocy rozwojowej („Polska pomoc rozwojowa 2014”, „Polska pomoc rozwojowa 2013“) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne do wysokości kwoty 23 391 577 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

Regulamin z załącznikami dostępny na stronie NGO