ministerstwo_administracji_i_cyfryzacji_MAiC_MAC_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngo.plCentrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
  jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 1. Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

 • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem;
 • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 180 000 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych), w tym 163 800 000 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 16 200 000 zł środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może stanowić maksymalnie93% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 37,2 mln zł. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 5 mln zł.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:

 • Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru;
 • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23 01-150 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej operatora: Konkurs