ngoWspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Językiem oficjalnym programu jest angielski.

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

W ramach wszystkich priorytetów istnieje możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Więcej informacji na stronie internetowej