older-man-in-jail-cell-aggravated-assaultMinister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Celem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, wymienionym w art. 38 § 1 k.k.w., których celem działania jest realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych (statut oferenta powinien przewidywać takie zadania). W konkursie nie mogą brać udziału podmioty będące w likwidacji.

Kompletne oferty w formie pisemnej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć do 20 listopada 2015 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości lub przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa,

z dopiskiem: „Konkurs ofert – Pomoc Postpenitencjarna”.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego termin określony w pkt. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta nadana została w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. liczy się „data stempla pocztowego”).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MS: Konkurs