MSW-logo-12-2013

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2016 roku zadania publicznego: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Oferty należy składać do 19 listopada 2015 r.

CEL I RODZAJ ZADANIA

Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SW. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb: ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli UE lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami) oraz osobom zagrożonym procederem.

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi (koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia, doładowanie telefonów; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, wynagrodzenie psychologa interwencyjnego, kierowanie zespołem pomocy, usługi tłumaczeniowe, organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, podróże, transport lokalny, nocleg, diety – w ramach realizacji zadania, podróż w ramach konsultacji dla instytucji – dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych, aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu)

Część C. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego w części południowo-zachodniej kraju (obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie) – zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, usługi telekomunikacyjne, zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjalnego/ych)

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK
(koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki podróże, transport lokalny, nocleg, diety – udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju – dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy)

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania – koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania. (koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )

UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2015 r.
  2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

WYMOGI FORMALNE

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 19 listopada 2015, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące warunki:

2.1. jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,

2.2. posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,

2.3. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w cz. merytorycznej; liczba nieetatowych pracowników nie może przekraczać 50% wszystkich osób, które będą zaangażowane do realizacji zadania. Wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała;

2.4 do oferty należy załączyć szczegółowe opisy stanowisk/zakresy czynności osób, które będą realizowały zadanie w cz. merytorycznej,

2.5 koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 16% całkowitych kosztów realizacji zadania,

2.6. jest wiarygodny pod względem finansowym,

2.7. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

  1. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej: Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 154 62. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@msw.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs