MSiT_LOGO

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2016 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Oferty należy składać do 15 listopada 2015 r.

Zadanie przewidziane do realizacji:
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2016 r., na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

  • zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 2,144 mln zł;
  • zadanie nr 2 – dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 12,966 mln zł.

Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:

  • wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
  • wnioski należy składać do 15 listopada 2015 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;
  • o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);
  • wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów – 2016”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs