erasmus-plus_Logo

 

Komisja Europejska opublikowała 20 października 2015 r. zaproszenie do składania wniosków w Program Erasmus+ na 2016 r. Informacje dostępne są w języku polskim.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

 • mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • sojusze na rzecz wiedzy
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

 • usystematyzowany dialog: spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

Działania „Jean Monnet”

 • katedry „Jean Monnet”
 • moduły „Jean Monnet”
 • centra doskonałości „Jean Monnet”
 • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
 • sieci „Jean Monnet”
 • projekty „Jean Monnet”

Sport

 • współpraca partnerska
 • małe partnerstwa współpracy
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

3. Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,
 • państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa na stronie Erasmus+ oraz na stronie NGO