MSiT_LOGO

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Oferty można składać do 20 listopada 2015 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

  1. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.
  2. Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.
  3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski.
  4. Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.
  5. Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2016 r. wynosi 2,5 mln zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2016 (kwota może ulec zmianie).

Termin i warunki składania ofert

  1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.msport.gov.pl/turystyka.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2015 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki , ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs