Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. przyznał Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańsk  ul. Przegalińska 135 dotację w kwocie 11 200,00 PLN na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok – Sopot”.

Poniżej lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania

Nazwa i adres organizacji pozarządowej Liczba punktów Miejscew rankingu
Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób bezrobotnych Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
80-690 Gdańsk
ul. Przegalińska 135
88,25 1