Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja wspiera realizację zadań w następujących obszarach:
• edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
• opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
• ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,
• kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

TRYB KONKURSOWY
Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne skierowane do organizacji pozarządowych:
• „Z PZU po lekcjach”
• „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
• „PZU z kulturą”
UWAGA ! Powyższe programy dotyczą realizacji działań na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców
Konkursy w ramach powyższych programów ogłaszane są raz w roku.
W sprawie programów dotacyjnych informacje można uzyskać u Koordynatora konkursów dotacyjnych pani Anny Hincz, nr tel. 22 582 45 77, e-mail: ahincz@pzu.pl

TRYB POZAKONKURSOWY
Wnioski o dotacje pozakonkursowe można składać przez cały rok.
Projekt musi być przede wszystkim zgodny ze strategicznymi celami Fundacji. Fundacja zwraca uwagę na innowacyjność i nowatorstwo w projektach. Szczególnie promuje działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.
W sprawie dotacji pozakonkursowych informacje można uzyskań u Koordynatora dotacji pozakonkursowych dla organizacji pozarządowych pani Marty Dębskiej, nr tel. 22 582 30 63,
e-mail: martdebska@pzu.pl

Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu.
Organizacja może ubiegać się o dotację w dowolnej wysokości, z wyłączeniem konkursów, w których kwotę dotacji podano w regulaminach.

Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

Więcej informacji, w tym formularz wniosku dotacyjnego oraz regulaminy konkursów dotacyjnych na stronie http://fundacjapzu.pl