gdynia_bb
Od 2003 r. działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Działania Powiatowej Rady regulują: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560).
Do zakresu działania Powiatowej Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Dokumenty przyjmowane Uchwałą Rady Miasta, których zapisy mają lub mogą mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych w mieście wymagają obligatoryjnie opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3567/15/VII/P z dnia 3 listopada 2015 r. w skład Powiatowej Rady weszły następujące osoby:

1. Michał GućWiceprezydent Miasta Gdyni
2.Angelika BoniuszkoWiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni
3. Ewa DygaszewiczWiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni  
4. Kordian KulaszewiczPrezes Zarządu Fundacji Adaptacja M&K
5. Magdalena MadajczykPrezes Zarządu Fundacji Dogtor

Obsługą techniczno – biurową Powiatowej Rady zajmuje się pracownik Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych: Joanna Gregorczyk, tel. 58-66-88-794.