Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie

Konkurs grantowy programu RITA – Przemiany w regionie, edycja jesienna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór wniosków w edycji jesiennej trwa do 15 października, do godz. 16.00. Program RITA – Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach

Trwa drugi nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi nabór wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00. W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast. Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków. Do wygenerowania

Trwa drugi nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi naboru wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00. W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast. Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków. Do wygenerowania

Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Centrum Projektów

Fundusz Civitates na rzecz Demokracji i Solidarności w Europie ogłasza nabór wniosków

Utworzony z inicjatywy kilkunastu instytucji filantropijnych Fundusz Civitates ogłasza pierwszy konkurs dotacyjny przeznaczony dla koalicji organizacji społecznych z krajów UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, podejmujących wysiłki na rzecz przeciwdziałania kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego. Celem Funduszu Civitates jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie jego przedstawicielom przygotowania wspólnych, skutecznych odpowiedzi na problemy i wyzwania związane

Program Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 26 kwietnia 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”. Celem wymian jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Umożliwiają one poznanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań.

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Termin przesłania wniosków do Komitetów Narodowych: 16 kwietnia 2018 r. Obszarem działań IFCD są kraje-strony Konwencji z 2005 roku w sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego. Fundusz

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) Celem przewodnim konkursu VP/2018/005 jest wsparcie podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym (reconciliation work and private life). Dnia 18 kwietnia 2018 roku upływa termin składania ofert w ramach przedmiotowego konkursu. Celami niniejszego

Nabór wniosków: Wsparcie działań informacyjnych nt. WPR na 2018 r.

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli: zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r. WPROWADZENIE – KONTEKST Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020-planowany od 23 października 2017r.

Termin składania wniosków Od 23 października 2017 roku do 13 listopada 2017 roku Termin rozstrzygnięcia konkursu Do kwietnia 2018 roku Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33) Sposób składania wniosków Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze