W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Uwagi oraz sugestie zmian jego zapisów można zgłaszać do 3 listopada.

Jak wziąć udział?

Na opinie czekamy do 3 listopada!

Po zakończeniu konsultacji i rozpatrzeniu zgłoszonych uwag Program zostanie przyjęty przez Radę Miasta Gdyni.

Czym jest Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi?

Program określa zasady i formy współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Program ma zapewnić realizację celów szczegółowych, do których należą:

  • Aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;
  • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie;
  • Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
  • Wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców i wdrażanie innowacji społecznych;
  • Kreowanie i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój ekonomii społecznej;
  • Wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę efektywności świadczenia usług publicznych.

W dokumencie określone są również priorytetowe zadania publiczne, przedmiot i szczegółowy zakres współpracy, który przekłada się np. na ogłaszane konkursy czy wspólne projekty. Każdy kolejny Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację dotychczasowych doświadczeń. Powstaje w oparciu o wiedzę i praktykę, samorządowców i organizacji pozarządowych jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni.

Program do pobrania: