PROGRAM SEMINARIUM

„JAK ZAKTYWIZOWAĆ UKRYTY KAPITAŁ RYNKU PRACY CZYLI MODEL REHABLITACJI KOMPLEKSOWEJ”

 

konsultacje społeczne założeń MODELU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ realizowane w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacyjnej umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

09:00 – 10:00      rejestracja uczestników

09:00 – 10:00      serwis kawowy

Sesja Plenarna: Wprowadzenie

10.00 – 10.15      Otwarcie i powitania  – przedstawiciel PFRON, ZUS, CIOP-PIB

10.15 – 10.30      Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” – założenia i realizacja

10.30 – 11.00      Model rehabilitacji kompleksowej – kluczowe założenia

11.00 – 11.15      Przerwa kawowa

Sesje warsztatowe

11.15 – 12.45      trzy równoległe sesje warsztatowe:

 1. Sesja warsztatowa: Kwalifikacja uczestników do kompleksowej rehabilitacji – ryzyka i wyzwania – Zespół ds. kwalifikacji uczestników do kompleksowej rehabilitacji
 2. Sesja warsztatowa: Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej – jakie instytucje mogą być zaangażowane w system kompleksowej rehabilitacji
 3. Sesja warsztatowa: IPR jako kluczowy element w systemie kompleksowej rehabilitacji Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków rehabilitacji kompleksowej

12.45 – 13.30      Lunch/obiad

13.30– 15.00       trzy równoległe sesje warsztatowe:

 1. Sesja warsztatowa: Rehabilitacja medyczna  w modelu rehabilitacji kompleksowej – Podzespół ds. rehabilitacji medycznej
 2. Sesja warsztatowa: Rehabilitacja zawodowa w modelu rehabilitacji kompleksowej – Podzespół ds. rehabilitacji zawodowej 
 3. Sesja warsztatowa: Rehabilitacja psychologiczna i społeczna w modelu rehabilitacji kompleksowej – Podzespół ds. rehabilitacji psychologicznej i społecznej

15.00 – 15.15      Przerwa kawowa

Sesja plenarna: Podsumowanie

15.15 – 16.15      Prezentacja wyników sesji warsztatowych – sesja plenarna – rekomendacje dla  modelu

Tematyka sesji warsztatowych prowadzonych przez ekspertów ds. modelu rehabilitacji kompleksowej:

 • Kwalifikowanie uczestników do kompleksowej rehabilitacji – ryzyka i wyzwania

Do rehabilitacji kompleksowej będą kwalifikowane osoby z niepełnosprawnościami, które wskutek choroby lub urazu utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, jak również osoby, które dotychczas nie podejmowały aktywności zawodowej. Uczestnicy warsztatu zapoznają się i przedyskutują cele, założenia, organizacje procesu oraz oczekiwane efekty kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej. Szczególny akcent zostanie położony na  przedstawienie proponowanych kryteriów rekrutacji uczestników oraz narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

 • Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej – jakie instytucje mogą być zaangażowane w system rehabilitacji kompleksowej

W ramach sesji warsztatowej zostaną zaprezentowane grupy interesariuszy czyli wszystkie jednostki organizacyjne oraz grupy osób, które mogą wywierać wpływ na system rehabilitacji kompleksowej (w modelu docelowym) oraz są zainteresowane efektami projektu. Do systemu tego należą m.in.: uczestnik procesu rehabilitacji kompleksowej, Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), izby rzemieślnicze, instytucje szkoleniowe, instytucje publiczne: PFRON, ZUS, KRUS, MON i MSWiA, organizacje pozarządowe oraz potencjalni pracodawcy. Szczególny akcent w ramach sesji warsztatowej zostanie położony na przedstawienie zadań poszczególnych instytucji i organizacji w procesie rehabilitacji kompleksowej zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w docelowym modelu (propozycje rozwiązań). Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

 • Indywidualny Program Rehabilitacji jako kluczowy element w systemie rehabilitacji kompleksowej

Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) jest kluczowym elementem rehabilitacji kompleksowej dającym możliwość aktywnego udziału uczestnika projektu w wyznaczaniu ścieżki powrotu do aktywności zawodowej.  W procesie tym udział biorą wszyscy specjaliści z zakresu kompleksowej rehabilitacji wspólnie podejmując decyzje dotyczące najbardziej optymalnych metod rehabilitacji. W ramach sesji warsztatowej przedstawione zostaną cele IPR, jak również ścieżki prowadzenia rehabilitacji kompleksowej. Zaprezentowany będzie także proces zarządzania rehabilitacją kompleksową w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK). Szczególny akcent zostanie położony na zasady pracy zespołu rehabilitacyjnego. Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

 • Rehabilitacja kompleksowa – moduł medyczny

Zadaniem modułu medycznego w ramach modelu rehabilitacji kompleksowej jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej umożliwiającej powrót do aktywności zawodowej. W ramach sesji warsztatowej zostaną omówione główne założenia rehabilitacji medycznej w systemie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań. W trakcie sesji zostaną także zaprezentowane narzędzia wykorzystywane w ramach tego modułu. Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

 • Rehabilitacja kompleksowa –  moduł zawodowy

Moduł zawodowy w rehabilitacji kompleksowej to działania prowadzone w celu przygotowania do wejścia/powrotu na rynek pracy uczestnika procesu rehabilitacji kompleksowej w zgodzie z jego wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, z uwzględnieniem przekwalifikowania zawodowego. W ramach sesji przedstawione zostaną etapy rehabilitacji kompleksowej w obszarze zawodowym realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w tym: obszar działań aktywizujących, obszar przekwalifikowania zawodowego oraz pośrednictwa pracy.  Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

 • Rehabilitacja kompleksowa – moduł psychologiczno-społeczny

Zadaniem modułu psychologiczno-społecznego w ramach rehabilitacji kompleksowej jest przywrócenie równowagi i odzyskanie poczucia własnej wartości uczestnikom procesu rehabilitacji oraz przygotowanie ich do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W ramach sesji warsztatowej zostaną omówione główne założenia rehabilitacji psychologiczno-społecznej w rehabilitacji kompleksowej, w tym jego rola i miejsce w procesie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań. W trakcie sesji zostaną także zaprezentowane najnowsze wskazania dla przebiegu diagnozy psychologiczno-społecznej, zalecane narzędzia pomiaru funkcjonowania psychologiczno-społecznego oraz przykładowe formy oddziaływania indywidualnego i grupowego. Zaprosimy też uczestników sesji do oceny propozycji modelowych i dyskusji nad ich udoskonaleniem.

Terminy i lokalizacje seminariów:

Seminaria regionalne

 1. Gdańsk – 30.08.2018 r.
 2. Wrocław – 4.09.2018 r.
 3. Rzeszów – 7.09.2018 r.
 4. Warszawa –11.09.2018 r.

Seminarium podsumowujące

 1. Warszawa – 18.09.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Sojka tel: 22/ 667 10 15, email: sekretariatdpir@zus.pl. W temacie maila uprzejmie prosimy o wpisanie seminarium Gdańsk lub Wrocław lub Rzeszów lub Warszawa.

 

Zaproszenie_ZUS

Program_seminarium_regionalne

Formularz_zgłoszeniowy_na_seminarium