Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli: zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r.

WPROWADZENIE – KONTEKST

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest ponadto regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, z późniejszymi zmianami (zwane dalej zasadami finansowymi) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, z późniejszymi zmianami (zwane dalej przepisami wykonawczymi).

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, ze środków przydzielonych w budżecie na 2018 r.

Działanie informacyjne składa się z niezależnego i spójnego zestawu wydarzeń informacyjnych, zorganizowanych w ramach oddzielnego budżetu.

CELE, TEMATYKA I ODBIORCY DOCELOWI

Cele

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli (zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami). Wspólna polityka rolna (WPR) jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wykazać. Główne kwestie oraz przesłania powinny być w pełni spójne z wymogiem prawnym Komisji zobowiązującym do przeprowadzenia działań informacyjnych odnoszących się do WPR w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

W odniesieniu do ogółu społeczeństwa celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

W odniesieniu do zainteresowanych stron celem jest współpraca z zainteresowanymi stronami (głównie rolnikami i innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich) w celu dalszego informowania o WPR ich okręgów, jak i ogółu społeczeństwa.

Temat

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR nadal przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej.

Powinien on uwypuklać fakt, że WPR jest polityką na rzecz wszystkich obywateli Unii Europejskiej, wpływa na ich życie na wiele sposobów i buduje zaufanie wśród obywateli Unii, zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami.

Wnioski powinny odnosić się do wkładu, jaki WPR wnosi na rzecz:
– stymulowania zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji na obszarach wiejskich oraz utrzymania funkcjonujących społeczności wiejskich w całej UE,
– sprzyjania rozwojowi wiedzy, innowacji i digitalizacji w sektorze rolnym,
– umocnienia zrównoważenia środowiskowego i odporności na zmianę klimatu,
– wsparcia wymiany pokoleń oraz struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich,
– zapewnienia rolnikom uczciwych dochodów z łańcucha rolno-spożywczego w celu utrzymania rentowności europejskiej produkcji rolnej i przyszłego modelu gospodarstwa rodzinnego,
– krzewienia zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i dorosłych, promowania konsumpcji bezpiecznej żywności wysokiej jakości wytwarzanej zgodnie z kryteriami zrównoważonej produkcji, a także dystrybucji produktów rolnych w ramach unijnego programu dla szkół i znaczącego wkładu w inicjatywę Komisji dotyczącą zdrowego stylu życia.

Odbiorca docelowy

Docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, o której mowa w pkt 2.2, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

W szczególności są to:
– uczniowie, nauczyciele i studenci: we współpracy z młodzieżą należy wykorzystać nowe podejście, pogłębiając jej wiedzę na temat WPR i jej wkładu w wielu dziedzinach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, żywność, zdrowe i wysokiej jakości żywienie jako styl życia, również w odniesieniu do nowego unijnego programu dla szkół dotyczącego mleka, owoców i warzyw, które wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.,
– ogół społeczeństwa: w informowaniu na temat WPR należy położyć większy nacisk na problem (złego) postrzegania europejskiego rolnictwa oraz roli rolnictwa w społeczeństwie, zamiast treści politycznych. Potrzebne jest również lepsze zrozumienie ogromnego wkładu, jaki sektor rolno-spożywczy UE wnosi do całej gospodarki unijnej,
– zainteresowane strony: należy zagwarantować pogłębioną świadomość dotyczącą wkładu wnoszonego poprzez WPR na rzecz wsparcia wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich, a zwłaszcza MŚP. Należy propagować wkład wnoszony za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich, gdyż dzięki nim UE dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju europejskich obszarów wiejskich rzędu prawie 100 mld EUR w latach 2014–2020. Należy również intensywniej wspierać zrównoważone praktyki produkcyjne oraz inne działania przyczyniające się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM

Publikacja zaproszenia do składania wniosków: październik 2017 r.
Ostateczny termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
Okres oceny: luty 2018 r.
Przekazanie informacji wnioskodawcom: marzec 2018 r.
Podpisanie umów o udzielenie dotacji: kwiecień 2018 r.

Okres realizacji działania informacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy.

DOSTĘPNY BUDŻET

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań informacyjnych szacuje się na 4 000 000 euro. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 500 000 euro.

Kwota ta zależy od dostępności środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2018 r., po przyjęciu budżetu na 2018 r. przez władzę budżetową, lub przewidzianych w dwunastej części środków tymczasowych. Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI

– Wnioski muszą zostać przesłane nie później niż w terminie składania wniosków, o którym mowa w pkt 3 (zob. adres w pkt 14).
– Wnioski należy składać na piśmie (zob. pkt 14), wykorzystując formularze zgłoszeniowe i budżetowe dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.
– Wnioski muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków w odpowiednim terminie, wnioskodawców zachęca się jednak do składania wniosków w języku angielskim, francuskim bądź niemieckim.
– Wnioskodawcy (w tym indywidualne podmioty podatkowe) mogą złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioskodawca (i w stosownych przypadkach powiązane z nim podmioty) musi być osobą prawną posiadającą siedzibę w państwie członkowskim UE.
Podmioty nieposiadające osobowości prawnej na mocy obowiązujących przepisów krajowych mogą być kwalifikującymi się wnioskodawcami, pod warunkiem że ich przedstawiciele mają zdolność do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i zapewniają gwarancję ochrony finansowych interesów Unii równoważną gwarancji, jaką zapewniałyby osoby prawne.

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji działania informacyjnego w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.

Przykłady kwalifikujących się organizacji:
– organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne),
– organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne),
– stowarzyszenia europejskie,
– uniwersytety,
– instytucje oświatowe,
– ośrodki badawcze,
– przedsiębiorstwa prywatne (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji).

Podmioty powiązane

Osoby prawne, które mają prawne lub kapitałowe związki z wnioskodawcami, które ani nie są ograniczone do działania informacyjnego, ani nie są ustanowione wyłącznie w celu jego realizacji (np. członkowie sieci, federacje, organizacje związkowe), mogą uczestniczyć w działaniu informacyjnym jako podmioty powiązane oraz mogą deklarować koszty kwalifikowalne zgodnie z pkt 11.2.

Prawne lub kapitałowe związki nie mogą być ani ograniczone do działania informacyjnego, ani ustanowione wyłącznie do celów jego wdrożenia. Oznacza to, że związek taki powinien istnieć niezależnie od przyznania dotacji; powinien on istnieć przed zaproszeniem do składania wniosków i być ważny po zakończeniu działania informacyjnego.

Działania kwalifikowalne w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków i okres realizacji

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań, takich jak (wykaz nie jest wyczerpujący):
– produkcja i dystrybucja materiałów multimedialnych lub audiowizualnych,
– produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych (publikacje, plakaty itp.),
– tworzenie narzędzi internetowych oraz narzędzi portali społecznościowych,
– wydarzenia medialne,
– konferencje, seminaria, warsztaty (najlepiej transmitowane w internecie) i badania dotyczące kwestii związanych z WPR,
– wydarzenia typu „wieś w mieście”, które pomagają w wyjaśnieniu ludności miejskiej znaczenia rolnictwa,
– wydarzenia typu „otwarte gospodarstwo” mające na celu pokazanie obywatelom znaczenia rolnictwa (np. najlepsze praktyki, projekty innowacyjne),
– wystawy i punkty informacyjne – zarówno stałe, jak i przenośne.

Działania informacyjne powinny być realizowane:
– na szczeblu międzyregionalnym lub krajowym,
– na szczeblu Unii Europejskiej (przynajmniej w dwóch państwach członkowskich).

Nie kwalifikują się następujące działania:
– działania wymagane prawnie,
– działania otrzymujące wsparcie Unii z innej linii budżetowej,
– zgromadzenia wspólników i posiedzenia wymagane statutem,
– wsparcie finansowe dla osób trzecich.

Orientacyjny okres realizacji działania informacyjnego:
– orientacyjny okres realizacji działania informacyjnego to okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
– maksymalny okres trwania działań informacyjnych wynosi 12 miesięcy.

Za: NGO