Termin składania wniosków

Od 23 października 2017 roku do 13 listopada 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do kwietnia 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym:

a) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

i) ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

ii) przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

b) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań wskazanych, obejmującą m.in.:

i) akcje profilaktyczne,

         ii) akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

  • 85% środki EFS;
  • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi
minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uwaga: Wkład własny beneficjenta powinien być ustalony zgodnie z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

20 302 373,53 PLN, w tym:

  • 18 165 281,58 PLN środki EFS;
  •   2 137 091,95 PLN krajowy wkład publiczny – budżet państwa

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu