Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r.

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów w tych państwach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Uprawnionych jest 15 państw-beneficjentów (w tym Polska) oraz Irlandia, Włochy i Hiszpania. Projekty powinny być realizowane w partnerstwie. Wnioski mogą przedkładać konsorcja składające się z co najmniej dwóch krajów. Główny partner musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów.

Fundusz wspiera realizację międzynarodowych projektów promujących stabilne i godziwe zatrudnienie młodych osób poprzez:

 • innowacje i poszukiwania rozwiązań;
 • transfer wiedzy oraz dobre praktyki;
 • analizy i badania.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • odbiorców w wieku 25-29 lat,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • nisko wykwalifikowanych,
 • nieaktywnych kobiet opiekujących się dziećmi,
 • ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
 • mniejszości etnicznych,
 • osób ubiegających się o azyl,
 • osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.

Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro dla wszystkich krajów (nie ma wydzielonej konkretnej sumy środków dla Polski). Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85%.

Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Operatora Funduszu

Kontakt: eeagrants@ecorys.com, +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 lub +35 92 491 75 18. Językiem komunikacji jest język angielski.

Za: NGO