WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych.

W naszym projekcie wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

W ramach projektu każdy innowator będzie mógł skorzystać z szerokiego wachlarza wsparcia:

infografika

Rezultatem projektu będzie wypracowanie  i przetestowanie w skali mikro 32 innowacyjnych rozwiązań oraz wybór 4 najlepszych innowacji, które zostaną upowszechnione oraz wdrożone na szerszą skalę.

 

Jak zostać innowatorem społecznym?

Jeśli masz ciekawy i nowatorski pomysł na narzędzie, metodę czy rozwiązanie poprawiające sytuację zawodową osób 50+, młodych mających trudność z wejściem na rynek pracy czy osób niepełnosprawnych – zgłoś się do nas! Prześlij nam pomysł na innowację społeczną za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Uczestnikiem projektu mogą być zarówno podmioty prywatne takie jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń), jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy i inne.

 

Jakie formy wsparcia oferujemy uczestnikom projektu?

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości  do 80 000 zł, jak również szerokie wsparcie merytoryczne (eksperckie i doradcze) oraz pomoc organizacyjno–techniczną (współpraca z wolontariuszem) na każdym etapie wdrażania swojego innowacyjnego pomysłu. Takim wsparciem zostaną objęte 32 najlepsze pomysły.

 

Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Udziału w Projekcie wraz z załącznikami (zakładka Ważne dokumenty)
  2. Sprawdź kiedy odbywa się rekrutacja! Pierwszy nabór rozpocznie się już 28 listopada
  3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (zakładka Zostań innowatorem)
  4. Prześlij wypełniony formularz do Biura Projektu
  5. Śledź wyniki naboru na naszej stronie internetowej

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00 w Biurze Projektu przy ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie. Dodatkowe informacje otrzymasz dzwoniąc na infolinię: +48 785 788 020 (Paweł Kowal) +48 785 501 436 (Monika Woźniak) lub pisząc do nas na adres e-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI (temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy), jest realizowany w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Celem głównym projektu jest wybór oraz  kompleksowe wsparcie procesu inkubacji 32 innowacji społecznych w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Projekt zaadresowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i grup nieformalnych oraz osób prawnych, takich jak stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i in. czy wreszcie instytucje rynku pracy. Odbiorcami wypracowanych w ramach projektu rozwiązań mają być następujące grupy docelowe: osoby 50+, osoby niepełnosprawne oraz osoby młode mające problem z wejściem na rynek pracy.

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 3 000 902,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 2 906 872,00 zł  (środki europejskie: w kwocie 2 829 550,49 zł, środki  dotacji celowej: 77 321,51 zł).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2016 do 31 marca 2019¸ na terenie całej Polski.

Za: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/