Wiele organizacji bez nich nic by nie zdziałało. Jak legalnie korzystać z ich wsparcia, opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o (właśnie!) WOLONTARIACIE. Czy dowolny podmiot może angażować wolontariuszy i czy może im zlecać każde działanie? Z okazji Dnia Wolontariusza /5 grudnia/ odśwież swoją wiedzę na temat wolontariuszy w organizacjach pozarządowych z PORADNIK.NGO.PL.

Przepisy dotyczące wolontariatu znajdują się na końcu ustawy pożytkowej, w dziale III (art. 42-50). Ustawa z 2003 r. (zobacz: akty prawne w poradnik.ngo.pl) nie zainicjowała oczywiście pojawienia się wolontariuszy w fundacjach i stowarzyszeniach – działali w nich co najmniej od dekady – ale uporządkowała wiele spraw. Dowiedzieliśmy się m.in. kto może korzystać ze wsparcia, jakim jest praca (zwana w ustawie „świadczeniem”) wolontariusza. A także jak wolontariusza „zatrudnić”, żeby było to bezpieczne i wygodne zarówno dla niego, jak i dla nas.

Kto może korzystać ze świadczeń (czyli: Z PRACY) wolontariuszy

  • organizacje pozarządowe (przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • administracja publiczna,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, np. teatry, domy kultury,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami (jeśli nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

Czytaj dalej