Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 – Komponent Działań Systemowych. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej.

Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

Lista formalna FIO 2017 – KDS (pdf)

W przypadku, gdy oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2017 – KDS

Odwołanie przysługuje w obu przypadkach. Można je złożyć udzielając dodatkowych wyjaśnień dotyczących przychodów za 2015 r. i dołączając sprawozdanie finansowe.

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 24.11.2016 r. (włącznie).

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

Za: NGO