Pragniemy przypomnieć, że jednym z zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest użyczanie przestrzeni do spotkań, szkoleń i innych działalności statutowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych, działających w Gdyni lub na rzecz jej mieszkańców.

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony przedstawicieli Gdyńskiego III sektora w sprawie użyczenia lokalu Stowarzyszeniu Młodzież Wszechpolska informujemy;

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska (jest to legalnie działającą organizacją pozarządowa w Polsce, organizacja jest zarejestrowana w KRS) zwróciła się do GCOP o użyczenie przestrzeni do zorganizowania otwartego 2 godzinnego panelu dyskusyjnego na temat aktywności obywatelskiej w postaci Marszu Niepodległości. Działanie to jest zgodne z statutem tej organizacji tj; Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.” (§ 4 lit. a statutu), a jednym z jej celów jest aktywizacja społeczna (§ 3 ust. 2 statutu).

Nie jest rolą GCOP kwestionowanie poglądów w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska działań, lecz realizowanie zadania publicznego w powierzonym zakresie. Nie możemy również w swojej działalności związanej z tworzeniem miejsca debaty, dyskusji, przedstawiania różnych poglądów i idei, kierować się własnymi przekonaniami, a jedynie literą prawa.

O ile Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska dopełni wszelkich formalności związanych z użyczeniem przestrzeni (patrz: Regulamin GCOP) miejsce w lokalu będzie im udostępnione na czas debaty. Pragniemy jednak podkreślić, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa – np. propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, czy też nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość w trakcie spotkania – przedstawiciele GCOP zawiadomią organy ścigania.

W chwili obecnej, mając na uwadze ideę wolności zrzeszania się, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów – GCOP nie widzi podstaw prawnych do odebrania Stowarzyszeniu Młodzież Wszechpolska możliwości zorganizowania otwartego panelu dyskusyjnego na temat aktywności obywatelskiej, po dopełnieniu przez organizację wszelkich związanych z tym formalności.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że utworzenie wydarzenia na FB przez organizatora bez dopełnienia formalności związanych z udostepnieniem GCOP było działaniem przedwczesnym.